Showing 1–12 of 59 results

(Tiếng Việt) SULERY
(Tiếng Việt) SULERY
(Tiếng Việt) ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ
Read more
(Tiếng Việt) COLISTIN
(Tiếng Việt) COLISTIN
(Tiếng Việt) ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN, GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT, CHƯỚNG HƠI
Read more
(Tiếng Việt) CEFUR VS
(Tiếng Việt) CEFUR VS
(Tiếng Việt) ĐIỀU TRỊ NỔ MẮT, GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT NỘI TẠNG
Read more
(Tiếng Việt) AMOX
(Tiếng Việt) AMOX
(Tiếng Việt) ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG MÁU, XUẤT HUYẾT, ĐỐM ĐỎ
Read more
(Tiếng Việt) AMPI
(Tiếng Việt) AMPI
(Tiếng Việt) ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT, PHÙ ĐẦU, GAN THẬN MỦ
Read more
(Tiếng Việt) MAXCIN 100
(Tiếng Việt) MAXCIN 100
(Tiếng Việt) ĐIỀU TRỊ BỆNH BONG MÌNH, ĐỐM ĐEN TRÊN CÁ LÓC
Read more
(Tiếng Việt) HI REPO
(Tiếng Việt) HI REPO
(Tiếng Việt) ĐẶC TRỊ XUẤT HUYẾT, NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
Read more
(Tiếng Việt) COTRIM 20
(Tiếng Việt) COTRIM 20
(Tiếng Việt) ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT, NHIỄM TRÙNG MÁU
Read more
(Tiếng Việt) TF 999
(Tiếng Việt) TF 999
(Tiếng Việt) CHUYÊN TRỊ ĐỐM ĐỎ, PHÙ ĐẦU, XUẤT HUYẾT, LỞ LOÉT, GAN THẬN MỦ
Read more
(Tiếng Việt) DOXYL 4000
(Tiếng Việt) DOXYL 4000
(Tiếng Việt) ĐẶC TRỊ BỆNH NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN, GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT, CHƯỚNG HƠI
Read more
(Tiếng Việt) GENTA 30
(Tiếng Việt) GENTA 30
(Tiếng Việt) ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ, ĐỐM ĐỎ, LỞ LOÉT, THỐI VÂY, MANG TRÊN CÁ
Read more
(Tiếng Việt) SENSE AE
(Tiếng Việt) SENSE AE
(Tiếng Việt) ĐIỀU TRỊ BỆNH NHIỄM KHUẨN, GAN THẬN MỦ, VIÊM Ổ BỤNG, PHÙ ĐẦU, ĐUÔI BỊ RÁCH, LỞ LOÉT, XUẤT HUYẾT TOÀN THÂN ĐẶC BIỆT TRỊ BỆNH VỀ ĐƯỜNG RUỘT CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÁ
Read more