Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật CANH TÁC LÚA và CÂY ĂN TRÁI trong điều kiện hạn, mặn vùng ĐBSCL

Hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa và cây ăn trái trong điều kiện hạn, mặn vùng ĐBSCL.

⬇️ KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA VÀ CÂY ĂN TRÁI TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN, MẶN VÙNG ĐBSCL

Nguồn: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA