Tây Ninh: Nâng cao chất lượng nông lâm Thủy Sản

Xây dựng và phát triển mô hình chợ đầu mối/trung tâm cung ứng gắn kết với vùng nguyên liệu, hợp tác xã và liên kết với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh cấp phường, xã bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn Tây Ninh (gọi tắt là Đề án). Theo đó, việc thực hiện Đề án góp phần bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi của nhân dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh tại thị trường trong nước và quốc tế.

Hai giai đoạn cải thiện chất lượng nông lâm thuỷ sản

Giai đoạn 2023–2025, tỉnh phấn đấu tăng 10%/năm đối với diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản và số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt – GAP (như VietGAP hoặc tương đương)…

Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thuỷ sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng tương ứng 10%/năm và 15% năm. Tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 10%/năm. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thuỷ sản được giám sát vi phạm các quy định an toàn thực phẩm (ATTP) giảm 10%/năm. Tỷ lệ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng ATTP nông lâm thuỷ sản tương đương tiêu chuẩn quốc tế đạt 80%.

Giai đoạn 2026 – 2030, phấn đấu tăng 15%/năm đối với diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thuỷ sản và số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt – GAP (như VietGAP hoặc tương đương)…

Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thuỷ sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng tương ứng 15%/năm và 20% năm. Tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 15%/năm.

Chăm sóc khóm ở một trang trại (ảnh minh hoạ).

Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thuỷ sản được giám sát vi phạm các quy định ATTP giảm 10%/năm.

Các dự án, chương trình ưu tiên thực hiện

  • Xây dựng vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu chất lượng, ATTP và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thuỷ sản.
  • Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý, đảm bảo chất lượng, ATTP nông lâm thuỷ sản.
  • Chương trình nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, an toàn, giá trị nông lâm thuỷ sản.

Phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, quy mô lớn

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ quan trọng như lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, quy mô lớn; nâng cấp hệ thống chợ đầu mối/trung tâm cung ứng, chợ bán lẻ nông lâm thủy sản, hoàn thiện chuỗi giá trị nông lâm thuỷ sản. Hỗ trợ xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, quy mô lớn áp dụng tiêu chuẩn sản xuất bền vững (như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn…); số hóa vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở sơ chế, chế biến, bán buôn, bán lẻ nông lâm thuỷ sản… bảo đảm chất lượng, ATTP.

Xây dựng và phát triển mô hình chợ đầu mối/trung tâm cung ứng gắn kết với vùng nguyên liệu, hợp tác xã và liên kết với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh cấp phường, xã bảo đảm chất lượng, ATTP.

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin, truyền thông về chất lượng, ATTP nông lâm thuỷ sản; chuyển giao, tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số bảo đảm năng suất, chất lượng, ATTP và truy xuất nguồn gốc; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân và doanh nghiệp nâng cấp điều kiện bảo đảm chất lượng, ATTP; thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn…); thiết lập, vận hành hệ thống tự kiểm soát chất lượng, ATTP tại cơ sở cùng với sự tham gia giám sát của cộng đồng.

Đồng thời, tỉnh quan tâm phát triển thị trường nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn; hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, tổ chức truyền thông quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại sản phẩm trong và ngoài nước.

Thu hoạch cá lóc bông ở huyện Dương Minh Châu (ảnh minh hoạ).

Nâng cao uy tín nông sản Việt

Tỉnh cũng đề ra nhóm giải pháp thực hiện Đề án. Trước hết là việc hoàn thiện cơ chế chính sách; lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản chất lượng, an toàn vào các kế hoạch, đề án, chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2023-2025.

Ưu tiên ngân sách đầu tư nâng cấp điều kiện bảo đảm chất lượng, ATTP vùng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, khu giết mổ, sơ chế, chợ đầu mối/đấu giá, chợ dân sinh tại một số vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm hoặc đô thị tiêu thụ khối lượng lớn nông lâm thuỷ sản.

Hỗ trợ xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, quy mô lớn áp dụng tiêu chuẩn sản xuất bền vững (như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn..); xây dựng mô hình chợ đầu mối/trung tâm cung ứng gắn kết với vùng nguyên liệu, hợp tác xã và liên kết với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh… đảm bảo chất lượng, ATTP.

Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc quản lý, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát ATTP theo hướng từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Bảo đảm đến năm 2025, Tây Ninh có 100% cơ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP hoặc ký cam kết tuân thủ quy định ATTP.

Đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, khoa học quản lý bảo đảm ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản. Tăng cường thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao uy tín nông sản Việt.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thêm nhà đầu tư, nhà tiêu thụ. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP góp phần xây dựng thương hiệu nông sản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường nguồn lực và xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, hỗ trợ chủ thể tham gia chu trình OCOP để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình OCOP là gì? Chương trình OCOP (Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực và kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, ATTP và thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản.

UBND tỉnh đề nghị Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã, Hội Doanh nghiệp tỉnh và các Tổ chức Chính trị – Xã hội tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng triển khai thực hiện kế hoạch này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên chấp hành tốt các quy định về đảm bảo ATTP; chủ động tham gia xúc tiến thương mai, phát triển thị trường thụ sản phẩm nông lâm thuỷ sản; tăng cường công tác phối hợp trong phổ biến, giáo dục, vận động và giám sát sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản chất lượng an toàn.

An Khang (Tây Ninh Online)