Tây Ninh: Phát triển các vùng nuôi Thuỷ Sản tập trung, chuyên canh hiện có

Để nuôi trồng thuỷ sản phát triển ổn định và bền vững, tỉnh tận dụng các điều kiện thuận lợi xây dựng, phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng tập trung, chuyên canh hiện có kết hợp với thu … Read More