Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN của FAO

Cuốn “Từ điển Thuật ngữ nuôi trồng thủy sản của FAO năm 2008” dịch từ tài liệu tiếng Anh của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) “FAO Glossary of Aquaculture” đăng trên trang web http:///www.fao.org/fi/glossary/aquaculture … Read More